Digitální fotografie

prosadila se nejdříve v Japonsku pak v USA a nyní zapustila kořeny i v Evropě

c ČR se do r. 1998 prodalo 8000,- digi fotoaparátů

japonští výrobci začali zavádět nový termín pro Dfoto "foto bez filmu", tento název vystihuje podstatu věci, protože Dfoto se skutečně obejde bez filmu, přičemž je výsledek totožný s fotografickým zachycením světa kolem nás

Smysl Dfoto a komu se vyplatí

v žádném případě se nevyplatí lidem, kteří vyfotí několik filmů i snímků v roce

D fotoap. rychle stárnou (morálně) a za několik let může jít dnešní fotoap. do muzea

Dfotoap. se vyplatí lidem a profesionálům, kteří fotí velké množství snímků a musí se v krátké době zpracovat a vyhotovit velké množství fotek (zejména fotografům v reklamě, novinářům, soudním znalcům, lékařům, policii, dokumentaristům...)

Nevýhoda Dfoto

stinnou stránkou je vysoká P.C. kvalitního Dpřístroje a navíc Dfotoap. stejně jako ostatní výpočetní technika rychle zastarávají, protože výrobci dodávají na trh nové a kvalitnější modely

další nevýhodou je doposud nižší kvalita obrazu u velkých formátů

proto se Dfoto hodí pro toho, kdo nepotřebuje velké zvětšení; existují však i velkoformátové D přístroje, které dávají špičkovou kvalitu obrazu srovnatelnou s klasickou foto a v některých případech je kvalita obrazu i větší (D stěny SINARBACK)

Budoucnost Dfoto

těžko se odhaduje budoucnost u něčeho co se tak rychle vyvíjí; záleží na mnoha okolnostech

koncem min. století začal videozáznam šlapat na paty filmu a záhy potom se objevili 1. pokusy s Dfotoap., který využíval stejné technologie

reprezentant 1. generace Dfotoap. byl přístroj SONY a MAVICA, problém byl s digitalizací obrazu, snímací CCD prvek byl přirovnán k složenému oku mouchy

každé očičko měří jas, naměřenou hodnotu je však nutno digitalizovat, tj. přenést do řeči 0 a 1, jimž rozumějí PC

než se tento výzkum zdařilo dokončit uplynulo dalších 20 let

je nesporné, že poroste kapacita CCD prvku i paměťových médií, dojde k sbližování Dfotoap a Dvideokamer

dnes už mají videokamery i fotorežim a Dfotoap. mají schopnost zachytit několika vteřinovou pohybovou sekvenci

dojde k volné výměně informací prostřednictvím prosíťovaným světem (internetem) až i-net opustí zcela telefonní síť, obraz se stane rovnoprávným společníkem slova; bude to obraz pořízený dfotoap.

Dfoto není omezeno jen na profi použití

jednoduchá manipulace a rychlost zpracování výsledků, přítažlivé ceny jednodušších dfotoap. vede k jejich využívání pro zábavu a soukromé účely

možnost okamžitě sledovat zachycený obraz v elektronickém hledáčku, a možnost jej zaslat, vytisknout nebo upravit v PC programu přitahuje čím dál víc nadšených uživatelů

dfoto otevírá i nové perspektivy pro zpracování obrazu z klasických fotoneg. a diapoz. a fotek

snímky lze scanovat pomocí kompletního systému a zaslat je e-mailem nebo je upravovat graf. programy a archivovat

klasická foto ještě dlouho nezanikne pokud vůbec někdy, bude však určena ke speciálním účelům odkud bude vytlačována stále dokonalejšími dfotoap.

Základní princip Dfotoap. - jak pracuje

je těžké srovnávat funkce Dfotoap. s běžnými tzv. analog. fotap., který pracuje s filmem

z hlediska principu činnosti se Dfotoap. podobají více videokamerám, které snímají pouze 1 snímek

běžný fotoap. je tvořen soustavou čoček - objektiv, clonou a závěrkou; k focení je také zapotřebí také citlivé vrstvy, objektiv slouží k zobrazení určitého motivu; clonou se ovlivňuje průchod světla a závěrka se otevře po stisknutí spouště; dopadající světlo projde přes objektiv na CV, chem reakcemi se v jednotlivých CV vrstvách na filmu uchovají informace o focené scéně (vzniká latentní obraz)

Dfotoap. se na 1. pohled velmi podobá anlag. fotoap. zcela odlišně

podobnost fotoap. je dána tím, že oba jsou vybaveny objektivy (systémy čoček)

většinou s pevnou ohniskovou vzdáleností, příp. s pevným zaostřením; špičkové Dfotoap. jsou vybaveny objektivy s proměnou ohniskovou vzdáleností (transfokátorem)

Dfotoap. mají s analogovým fotoap. málo společného s vyjímkou objektivů a u některých Dfotoap. i clony a závěrky

srdcem Dfotoap je prvek "CCD" (nábojově vázaný prvek) charge coupled device

dopadem světelného záření dostávají jednotlivé snímací elementy el. náboj

vzniklé el. náboje se pak načítají jako napěťový signál

analog. signál odpovídající obrazovým bodům (pixelům) se analogově-digi převodníkem mění na číselný (digi) údaj o jasu daného bodu

neboť nelze zaznamenat všechny obraz. info, je nutné užít program vybavení, které dopočítává jednotlivá data

téměř 100 % zrekonstruovaný Dobraz je pak uložen na programovém vybavení paměťového média

Co to je snímač CCD

prvek "CCD" = (nábojově vázaný prvek) charge coupled device

DEVICE = zařízení, které pracuje

CHARGE COUPLED = s propojeným nábojem

CCD přebírá u Dpřístrojů fci světlocitlivého mat. - filmu

CCD je obraz. senzor, zařízení reagujícího na světlo, generujícího obraz

je to snímající prvek velikost asi 1 cm x 1 cm

na tak malé ploše je u Dfotoap soustředěno víc než milion světlocitlivých snímacích elementů, uspořádaných do pravidelné soustavy

např. v každém z 1024 řádku je 1028 elementů (bodů)

v praxi hovoříme o tom, že CCD má určitý počet pixelů (2 820 000 pixelů nebo 2 megapixely)

také u Dfoto mluvíme, že má určitý počet pixelů; pixely na CCD jsou však součástí hardwaru, což je technické zařízení, kdežto pixely na snímku jsou pouze body, z nichž se obrázek skládá (jsou to barevné skvrny)

kdyby všechny snímací elementy reagovaly na dopadající světlo stejně, byl by obraz zachycen snímacím prvkem CCD černobíle

pro zachycení bar. snímků je nutné použít různé snímací elementy u 1 CCD

jednotlivé elementy CCD reagují na světlo různé vlnové délky podobně jako lidské oko

některé snímají barvu zelenou, jiné červenou a další modrou

lidské oko reaguje nejcitlivěji na zelené světlo a proto jsou i CCD snímací elementy pro zelenou citlivější než na červenou a modrou

kombinací jasů všech 3 barev je možné vyjádřit 256*256*256= 16777216 barevných odstínů, tkeré umožní věrně zobrazit snímanou scénu

důležité jsou i informace o jasu barev

veškeré údaje se převádějí na el. signál tak, aby bylo možné informace převést do digi paměti fotoap.

existují 2 rozdílné typy snímacích prvků CCD; 1 je obdélníkový a byl vyvinut původně pro videokamery

snímací elementy jsou pokryty barevnými filtračními vrstvami (cian, magenta, yelow – C, Y, M)

u digi fotoap. mohou být i čtvercové snímací prvky

tyto snímací prvky mají konstrukční nedostatky, televizní obraz se snímá a zobrazuje po tzv. 1/2 snímcích

teprve rychlým promítáním po 50ti 1/2 snímcích/s se jeví obraz jako stabilní a plynulý

u digi přístrojů se načítají nejprve sudé řádky a teprve pak řádky liché

tyto snímače se nazývají video CCD a jinak se taky nazývají PROKLÁDANÉ SNÍMACÍ PRVKY CCD (viz. obr. 7), jsou jednoduché na výrobu a proto mají i nižší cenu

dávají dobrou kvalitu obrazu, ale mají nevýhodu u snímání pohyblivých objektů

může se stát, že kvůli časovému zpoždění při exp. nezískáme 1 obraz ale 2 rozdílné obrazy (neostrost)

mhohem kvalitnější snímky dává CCD, který je vyvinutý pro digi fotoap. a označuje se jako PROGRESIVNÍ CCD (viz. obr.6)

tyto snímače zachycují za 1 s několik úplných snímků

protože je obraz digitalizován v 1 kroku, nevzniká skoro žádná pohybová neostrost

tyto snímače jsou čtvercové a jsou pokryty barevnými filtračními vrstvami RGB (red, green, blue)

protože je každý obrazový bod tvořen jen 1 barvou ze 3 snímacích elementů, doplňují se chybějící barevné informace programově)

čím je pečlivěji sestaven program, tím je obraz kvalitnější

doplňkové zlepšení kvality se dosahuje tím, že na 1 element Č a M barvyse přidávají 2 Z elementy a tím je obraz zaznamenán precizněji

Z barva ovlivňuje i záznam jasu

tyto prvky CCD jsou drahé, ale poskytují nejlepší kvalitu obrazu

použití tohoto prvku u difitotoap. lze poznat z technických údajů je-li exp. kratší než 1/1000 s

existují také snímací prvky CMOS – nový typ pro DF, který umožňuje levnější výrobu

má ale řadu technických problémů, proto netvoří snímky s přijatelnou kvalitou, velkým problémem je neostrost a šum

Srovnání prvku CCD a CMOS

všechny typy prvků CCD jsou ve skutečnosti technicky náročné čipy obsahující složité elektronické obvody pro řízení zachyceného světla

CMOS je mnohem jednodušší, ale není tak přesný jako CCD, řada firem se věnuje výzkumu prvku CMOS, neboť jeho technologie má budoucnost